ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy az ARANY HOLDUDVAR Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő/Aranyhold Jóga) által végzett adatkezelésre vonatkozóan az Adatkezelőhöz jógaoktató képzésen, jógatanfolyamon való tartós részvétel (bérlet), jógatáborban való részvétel érdekében benyújtott személyes anyagában megjelölt személyes adatokra vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa.

A Tájékoztató az Adatkezelő jógaoktató-képzésben, tartós jógatanfolyamon és jógatáborban résztvevő természetes személyekkel kapcsolatban végzett adatkezelésekre vonatkozik.

 1. Az Adatkezelő 
Adatkezelő cégneve: ARANY HOLDUDVAR Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatkezelő elérhetősége: 2890. Tata, Rozgonyi utca 13.
Adatkezelő ügyvezetője az adatkezelésért felelős személy. Adatkezelő ügyvezetőjének a neve: Lengyel Miklós Balázs 
Adatkezelő adatkezelési felelősének elérhetősége: ______________________________________________________________________
 2. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy a kurzusra való jelentkezésekor személyes anyagában meghatározott személyes adatait Adatkezelő csak abban az esetben ismerheti meg, illetve kezelheti, ha ehhez a személyes adat jogosultja hozzájárulását megadta. Amennyiben a rendezvény résztvevője 14 és 18 év közötti úgy ezt a nyilatkozatot mind a szülő, mind a gyermek meg kell, hogy adja. Adatkezelő kéri, hogy – amennyiben még nem tette volna meg – a résztvevő személyes adat jogosultja e hozzájárulását írásban adja meg.
 3. Az Adatkezelő hatályos Adatkezelés Szabályzatát (illetve jelen tájékoztatást) honlapján elektronikus formában közzéteszi, illetve az Adatkezelő székhelyén papír alapon hozzáférhetővé teszi. Amennyiben a személyes adat jogosultja erre vonatkozó elektronikus vagy papír alapú kérelmet terjeszt elő, Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatát elektronikus levél mellékleteként megküldi a személyes adat jogosultja által megadott elektronikus levelezési címre.
 4. Az Adatkezelő által ügyfél vonatkozásában végzett adatkezeléscélja: képzésen, kurzuson, táborban, rendezvényen résztvevők személyes anyagának a személyes hozzájárulásokon alapuló dokumentálása és esetlegesen alkalmasságának megállapítása.

jogalapja: (I) érintett hozzájárulása; (II) Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése; (III) Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.

terjedelme: a képzésen, kurzuson, táborban vagy egyéb rendezvényen  résztvevő által megadott személyes adatok (így például különösen, de nem kizárólagosan: családi és utónév, lakcím, telefonszám, e-mailcím).

 1. Az Adatkezelő az érintett adatait csak abban az esetben továbbítja másik személy számára, amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv Aranyhold Jóga felé hivatalos megkeresését eljuttatja.
 2. Amennyiben a képzésen, kurzuson, táborban, rendezvényen való részvétel nem jön létre, vagy a személyes adat jogosultja az Adatkezelő ajánlatát nem fogadja el, úgy Adatkezelő az érintett személyes anyagát, valamint személyes adatait valamennyi nyilvántartásából haladéktalanul törli. Amennyiben a képzésen, kurzuson, táborban, rendezvényen való részvétel sikeres, úgy Adatkezelő a személyes adat jogosultjának hozzájárulásával személyes adatainak azt a részét, amelyet Adatkezelő jogcím birtokában őrizhet és kezelhet a munkavállalóról kezelt adatokról vezetett nyilvántartás részévé teszi.
 3. Adatkezelő a személyes anyagon kívül egyéb forrásból személyes adatot megismerni nem jogosult, kivéve amennyiben a Társaság jogos érdekének érvényesítéséhez szükségessé válik.
 4. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy üzletszerű gazdasági tevékenysége népszerűsítése érdekében kamerát és fényképezőgépet használhat rendezvényein.
 5. Az Adatkezelő a személyes adatot a hozzájáruló nyilatkozat megtételétől kezdődően a kötelmi jogviszony megszűnésétől 5 évig tárolja; a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 56-57. § rendelkezéseinek hatá- lya alá tartozik, az adatkezelés időtartama: a kötelmi jogviszony megszűnését követő 8 év.
 6. Az Adatkezelő által a partner vonatkozásában végzett adatkezeléscélja: (I) Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés révén a képzésen, kurzuson, táborban, rendezvényen való részvételre irányuló jogviszony létesítése, fenntartása, illetve megszüntetése, valamint e jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése; (II) az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettségek teljesítése és (III) az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése. 
jogalapja: (I) résztvevő hozzájárulása; (II) Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése; (III) szerződés teljesítése; (IV) személyes adat jogosultságnak vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekének védelme; (V) Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése. 
terjedelme: (I) az érintett családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve, lakcíme, illetve ennek hiányában tartózkodási címe, személyazonosító száma, személyazonosító igazolvány száma, adóazonosító jele, továbbá mindazon személyes adat, amelyeket – az érintett hozzájárulását nem igénylő módon jogszabályi kötelezettség teljesítéseként – Aranyhold Jóga megismerni és kezelni köteles, így különösen, de nem kizárólagosan a fenti adatok (II) a résztvevő bankszámla száma, illetve a bankszámlát vezető pénzintézet neve, amennyiben a személyes adat jogosultja egyéb ellenszolgáltatást átutalás útján kéri megfizetni, végzettséget igazoló bizonyítvány másolatán szereplő személyes adatok, és az egyéb vonatkozó személyes adat megismeréséhez kifejezett hozzájárulását adta; (III) amely egyébként a szerződés teljesítéséhez vagy az Aranyhold Jóga jogos érdekében (pl. tulajdonvédelem, kárfelelősség) érvényesítéséhez szükséges (helyadatok, elektronikus eszközök naplózott adatai).
 7. A személyes adat jogosultját megillető jogok:Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az Adatkezelő adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:
  • )  tájékoztatáshoz való jog;
  • )  helyesbítéshez való jog;
  • )  elfeledtetéshez való jog;
  • )  adatkezelés korlátozásához való jog;
  • )  adathordozhatósághoz való jog;
  • )  tiltakozáshoz való jog.
 1. Jogorvoslati lehetőségek:Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy Aranyhold Jóga megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Székhely: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu Weboldal: http://naih-hu

Tata, 2018. 09. 01.